نکات کلیدی در نصب شینه

در این قسمت از سایت شینال تصمیم داریم به شما در خصوص نصب شینه اطلاعاتی بدهیم. پیشنهاد میکنیم اگر به دنبال خرید شینه هستید، حتماً به صفحه شینه فانتزی و مسی مراجعه نمایید.
شینه های مورد استفاده در تابلو اغلب از جنس مس یا آلومینیوم است که قابلیت هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی خوبی دارند. برای شینه های مسی از استاندارد VDE0201 و برای شینه های آلومینیومی از استاندارد VDE0202 استفاده شده است.

حداکثر دمای پیوسته شینه

برای شینه هایی که اتصالات آن با پیچ بوده و اکسید نشده یا روغن کاری نشده باشند در حدود ۱۲۰ درجه  سانتیگراد و در صورتی که آبکاری نقره شده باشد این دما را می توان تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفت. با افزایش دما استحکام مواد هادی کاهش می یابد و این اثر برای آلومینیوم سریع تر از مس است، در حالت اتصال کوتاه دمای هادی آلومینیوم از ۱۸۰ درجه سانتیگراد و دمای هادی مس از ۲۰۰ درجه سانتیگراد نباید تجاوز نماید.

انتخاب شکل سطح مقطع شینه

شکل سطح مقطع هادی نه تنها بر روی استقامت پیچشی شینه مؤثر است بلکه روی ظرفیت باردهی شینه نیز اثر گذار است. موقع استفاده از شینه در جریان مستقیم، به دلیل عدم وجود اثر پوستی، عامل مهم در انتخاب شکل سطح مقطع شینه، تنها تحمل حرارتی شینه در آن جریان است. در جریان متناوب، اثر پوستی عامل مهمی در افزایش مقاومت هادی در نظر گرفته می شود. این اثر را می توان با انتخاب سطح مقطع مناسب کاهش داد. در جریان های پایین، شینه تکی یا دوبل تخت ترجیح داده می شود. در این حالت استفاده از شینه دوبل تلفات را کاهش می دهد. در جریان های بالاتر از شینه های گرد (لوله ای) و ناودانی می توان استفاده نمود.

محاسبه سطح مقطع هادی شینه 

سطح مقطع هادی های درون تابلو بر اساس حداکثر شدت جریان مورد نیاز و با کمک جدول جریان مجاز سیم ها به دست می آید. سطح مقطع محاسبه شده به منظور برقراری ارتباط الکتریکی بین تابلو و سایر تجهیزات مرتبط با آن جهت تعیین گلند، اندازه ترمینال، کابل شو و سر سیم مورد نیاز است. مثلاً در کابل ۱۶X4 میلی متر مربع، گلند برای قطر کابل ۲۳٫۵ میلی متر و ترمینال نمره ۱۶ لازم است. اتصال هادی ها به ترمینال ها و سایر تجهیزات، به وسیله پیچ یا بست و وسایلی مشابه آنها امکان پذیر است.

ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻴﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﻌﺎد آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﺷﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ انشعاب گیری از شینۀ اصلی بهتر است که ارتباط مستقیم و بدون رابط باشد. برای انشعاب گیری ابتدا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﭼﺮﺑﻲ را از ﻣﺤﻞ اﻧﺸﻌﺎب زدوده و ﺑﻪ وسیلۀ ﺳﻤﺒﺎده ﻧﺮم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ی ﻧﺎزﻛﻲ از روﻏﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺪود ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه دو ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. دقت شود که اتصال دو شینه به هم به ﻓﺸﺎر آن دو ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.

ﺷﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزﻫﺎ و ﻧﻮل و ﺧﻨﺜﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮه اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. بهتر است شینه ارت بدون استفاده از مقره به بدنه بسته شود و در صورت استفاده از شینه مشترک برای نول و ارت PEN، باید آنرا بر روی مقره نصب کرد. سطح مقطع شینه نول نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد.

پانچ شینه 

برای اتصال شینه ها به یکدیگر از پانچ شینه استفاده می گردد. این دستگاه قابلیت های زیر را دارا است :

پانچ شینه 

کاتر شینه

برای برش شینه ها از این وسیله استفاده می شود. این دستگاه قابلیت های زیر را دارا است:

کاتر شینه

خم کاری شینه در نصب شینه

هنگام نصب شینه برای زاویه دادن و خم کردن شینه ها از این وسیله استفاده می شود. نمونه های دستگاه خم کن شینه را در شکل های زیر مشاهده می کنید . این دستگاه قابلیت های زیر را دارا است :

خم کاری شینه خم کاری شینه

انتخاب رنگ شینه

برای افزایش میزان ظرفیت جریان دهی شینه ها، آن را به کمک رنگ های حرارتی رنگ آمیزی می کنند. رنگ کردن شینه برای راحتی در سرویس، تعمیرات و رفع عیب نیز مؤثر است. رنگ های رایج در شینه بندی تابلو عبارتند از:

برای افزایش ظرفیت جریان دهی شینه ها آنها را با استفاده از رنگ های حرارتی رنگ می کنند. اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻛﺮدن ﺷﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮات و رﻓﻊ ﻋﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.